എ.എസ്.എം.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് മുള്ളൂർക്കര/Activities/കുട്ടികളുടെ കവിതകളിലൂടെ