സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ My Sweet Pet

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
My Sweet Pet

I have sweet pet
It's fur is soft like jacket
It moves like a lion
It's eyes are brown like nuts
And body like a cheetah
It's nose is short
It's ears hang
And walk and play with me
For the way of tail
And bark of hello..

സാന്ദ്ര ആർ
7 E എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ
ആലത്തൂർ ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത