സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ Mother

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Mother

The first time I feel safe
The first word that I say
The first hug that I got
The first kiss that I got
The first years who gave for me
The first God in my life
The first love ocean in my life
Mother is not a word
She is a fairy from God
Who is living in the world.

അഞ്ജന ജി
7 E എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ
ആലത്തൂർ ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത