സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണയെ അതിജീവിക്കാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണയെ അതിജീവിക്കാം

ഭൂലോക മാരിയാം കോറോണയെ പേടിച്ച
മാലോകരൊക്കെയ‌ും പേടിച്ചിരിക്കവെ
പേരിന്റെ രൂപം മാറ്റിയ കോവിഡ്
ഭൂലോകരെയൊക്കെയ‌ും ക‌ൂട്ടിലാക്കി

സ്കൂള‌ുകൾ പ‌ൂട്ടി ക‌ുട്ടികൾ ഞെട്ടി
ഷോപ്പ‌ുകൾ പ‌ൂട്ടി കച്ചവടക്കാരും ഞെട്ടി
ഷാപ്പ‌ുകൾ പ‌ൂട്ടി ക‌ുടിയന്മാർ ഞെട്ടി
ബാറ‌ുകൾ പ‌ൂട്ടി സർക്കാരും ഞെട്ടി

ലോട്ടറി പ‌ൂട്ടി ഖജനാവ‌ു പ‌ൂട്ടി
പേടിച്ചരണ്ടവർ വീട‌ുകൾ പ‌ൂട്ടി
വാടിയ മ‌ുഖമാകെ മ‌ൂടിയ മാസ്‌ക്ക‌ുമായ്
റോഡിലിറങ്ങവെ പോലീസ‍ും പ‌ൂട്ടി

കോവിഡ് ബാധിച്ച കൂടപ്പിറപ്പിനെ
നാട്ടാര‌ുകാണാതെ റ‌ൂമില‌ും പ‌ൂട്ടി
ഇത്രനാളും വരെ മാസ്ക്‌ ധരിക്കാത്തവർ
മൂക്കും വായും മൂടി മാസ്ക് ധരിക്കുന്നു
കൈ കഴ‌ുക്കാത്തവർ കൈകൾ കഴ‌ുക‌ുന്ന‌ു

പണ്ടത്തെ നാട്ട‌ുനടപത‌ു ക്കേട്ടോള‌ൂ
പ‌ുറത്ത‌ു പോയി വന്നാൽ വാൽക്കിണ്ടിയിൽ വെച്ചൊര‌ു -
വെള്ളമെട‌ുത്ത‌ു കാൽ മുഖം കഴ‌ുക‌ുന്ന‌ു
നാടിനെ ഓർക്കണം നാട്ടാരെ ഓർക്കണം

നാട്ട‌ുനടപത‌ു നോക്കി നടത്തേണം
ഇത്യാദി കോറോണയെ ത‌ുത്ത‌ു ത‌ുരത്ത‌ുവാൻ
ഒത്ത‌ുചേരാം നമ‌ുക്കൊത്ത‌ുചേരാം
ഒത്ത‌ുചേരാം നമ‌ുക്കൊത്ത‌ുചേരാം
                                                            

അശ്വതി എസ്
8 A എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ
ആലത്തൂർ ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 05/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത