സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

എ.എം.എൽ..പി.എസ് .നീരോൽപലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/സൂക്ഷിച്ചാൽദുഖിക്കേണ്ട

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സൂക്ഷിച്ചാൽദുഖിക്കേണ്ട

 പരക്കെ പരക്കുന്ന
     വൈറസ് ചുറ്റും
     പരക്കാതിരിക്കാൻ
     നമുക്കെന്തു ചെയ്യാം
     കര ശുദ്ധമാക്കാം
     ശുചിത്വം വരിക്കാം
     ഇരിക്കാം നമുക്കിന്നു
     വീട്ടിൽ സുഹൃത്തേ
     പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട
     ലാപ്ടോപ് തുറന്നാൽ
     പുറം ജോലിയെല്ലാം
     യഥേഷ്‌ടം നടത്താം
     പുറം ലോകമെല്ലാം
     അതിൽ കണ്ടിരിക്കാം
     മറക്കല്ലെ കൈ
     വൃത്തിയാക്കിടുവാനും
     ഇടക്കെങ്കിലും വൃത്തി-
     യാക്കൂ കരം തൻ
     തൊടേണ്ട മുഖം
     മൂക്കും കണ്ണു രണ്ടും
     മടിക്കാതെയീമട്ടു
     സൂക്ഷിക്കണം
     തെല്ലിടക്കെങ്കിലും നീ
     പുറത്തേക്ക് പോയാൽ.
 

Fathima sanha.p
4 C എ.എം.എൽ..പി.എസ് .നീരോൽപലം
വേങ്ങര ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Manojjoseph തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത