എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കൊളത്തൂർ/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്റൂമുകൾ , ലൈബ്രറി , കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാൾ , ക്ലാസ് ലൈബ്രറികൾ  , കളിസ്ഥലം എന്നിങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു