സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. എം. എൽ. പി. എസ് പെരുമന/അക്ഷരവൃക്ഷം/TREE

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
TREES

Trees absorb pollution

Trees produce life

Giving oxygen

Trees regulate climate change

Trees helps to cool cities

Trees are culturally important

Trees provide habitat for habitat.

Swapna V. A.
2 എൽ.എം.എസ്. എൽ.പി.എസ്. പെരുമന
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത