സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെ വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ വിദ്യാലയം

സ്വർഗ്ഗമാണെന്റെ വിദ്യാലയം
വിദ്യകൾ പറയും വിദ്യാലയം
ജീവനാണെന്റെ വിദ്യാലയം
വിജ്ഞാനം തരും വിദ്യാലയം
ജ്ഞാനത്തിൻ കണ്ണുകൾതുറപ്പിക്കും അദ്ധ്യാപകർ
അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നുംവെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും
തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കും
നന്മയാണെന്റെ വിദ്യാലയം
വെളിച്ചത്തിൻ പൂമരമെൻ വിദ്യാലയം
കളിയിലെ അരങ്ങെൻ വിദ്യാലയം
അക്ഷരത്തിൻ കനികൾ പകർന്നു തന്ന
സ്നേഹമാണെന്റെ വിദ്യാലയം
മ്മയാം ഭൂമി
  

അഭിരാമി
9 B L.M.S.H.S.S..വട്ടപ്പാറ.
നെടുമങ്ങാട് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത