സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് അമരവിള/അക്ഷരവൃക്ഷം/The Shore Of Hope

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
The Shore Of Hope……..

Corona – a dreadful disease
Corona – a spreading disease
Corona – a killing disease
Corona – a pestilence

          It is said, From Wuhan it came
          It flowed to the nations
          It killed many precious lives
          It destroyed the peaceful life

Rich or poor
Ruled or unruled
Developed or undeveloped
All are equal, it is proved

            As coin has two sides
            Our life has ups and downs
            As there is sunset and sunrise
           Our life has joys and sorrows

It will not last forever
We can hope so
We can stay home happily and safely
And make our home a paradise

            Let us fight against Corona
            Let us fight together united
            We can do it , We will do it
             We will overcome this pestilence by God’s Grace.

JESNA J S
9 C എൽ എം എസ് എച്ച് എസ് എസ് അമരവിള
നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത