സഹായം Reading Problems? Click here


എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ/എസ്സ്.എസ്സ്.എൽ.സ്സീ പരീക്ഷാവിശകലനം- 2018

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഗ്രേഡ് മലയാളം-1 മലയാളം-2 ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി സോഷ്യൽ സയൻസ് ഭൗതികശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം ജീവശാസ്ത്രം ഗണിതം എെടീ
A+ 25 31 5 14 7 4 2 19 4 26
A 10 14 16 10 13 5 8 16 10 35
B+ 10 6 17 12 13 11 3 7 6 NIL
B 8 6 15 13 13 8 18 10 12 NIL
C+ 4 2 8 11 7 12 14 7 15 NIL
C 4 1 NIL 1 8 18 13 2 11 NIL
D+ NIL 1 NIL NIL NIL 3 3 3 NIL NIL