എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/The flying witches

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
The flying witches

Humans...........
The Supreme power of the world
Now we can feel
How mean we are!
The witches corona enters
as a power breaker ...........
She touches here and there
with her black icy cold hands...........
The whole world is shaking shivering, crying,
and begging for mercy.
I don't know...........
I don't know...........
Is it a curseof other creatures........... ?
Is it a balancing theory of The Almighty........... ?
Let's pray for the best
 

സബ് തി.ബി.ജെ
8A എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ഹൈ സ്ക്കൂൾ ചൊവ്വള്ളൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത

 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത