എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/Kids for saving earth.

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Kids for saving earth.


The earth is my home.
I promise to keep it healthy and beautiful.
I will love the land, the air, the water,
and all living creatures.
 I will be a defender of my planet.
United with friends, I will save the earth.
 

അക്ഷയബാബു.
9A എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.ചൊവ്വള്ളൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത

 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത