എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/എൻ തോഴിയാം രാത്രി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
എൻ തോഴിയാം രാത്രി

രാത്രിയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഞാനലയുന്നു
ഹാ! എന്തു രാഗമിന്നീ രാത്രിയ്ക്ക്
രാത്രിയെന്നും രാത്രി തന്നെ
എന്റെ സുന്ദര - സ്വപ്നങ്ങളുമൊ
പ്പ മെൻ നഷ്ട ദു:ഖങ്ങളും
എല്ലാമറിയുമെൻ തോഴിയാം രാത്രിയെ
ഇന്നെന്നേ നീ ദു:ഖാർത്ഥയായി
നിൽപ്പൂ
ചന്ദ്രകിരണങ്ങൾ ചുംബിച്ചു നിൽക്കുന്ന
ഈ നല്ല രാത്രി നിലാവുള്ള രാത്രി
വൈരങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങുന്ന രാത്രി
കൂമന്റെ തേങ്ങലുയരുമീ രാത്രിയിൽ
മനുഷ്യമനസ്സിൽ കുളിർ - കാറ്റ് വീശുന്നു
പുത്തൻപുലരി സ്വപ്നം
കാണുന്ന പൂക്കളം
ആ ഭംഗി കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന കരിവണ്ടും
ഇവയ്ക്കുമൊപ്പം ഏക-
യായി ഞാനും
 

ദേവി ഗൗരി
9A എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ഹൈസ്കൂൾ ചൊവ്വള്ളൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത

 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത