എസ് .വി യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ പരിക്കളം/ചരിത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അഭിവക്ത പ‍ടിയൂർ കല്ല്യാട് ഭാഗമായിരുന്നു സ്കുൂൾ. പിന്നീട് വിഭജനത്തിന് ശേ‍ഷം ഉളിക്കൽ പ‍ഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായി. 1954 ൽ ശ്രീ നരായണ മാരാറാണ് സ്കുൂൾ സ്ഥാപിക്കാന് നേതൃതം നൽകിയത്.

സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം