എസ് എൻ എം എൽ പി എസ് വരയാൽ/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

സ്കൂളിന് സ്വകാര്യ കെട്ടിടമുണ്ട്.  പ്രബോധന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 5 ക്ലാസ് മുറികളുണ്ട്.  എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളും നല്ല നിലയിലാണ്.  ഇതര അധ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മറ്റ് 2 മുറികളുണ്ട്.  സ്‌കൂളിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ/അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക മുറിയുണ്ട്.  സ്കൂളിന് അതിർത്തി ഭിത്തി ഇല്ല.  സ്കൂളിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുണ്ട്.  സ്കൂളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ് കിണർ ആണ്, അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.  സ്കൂളിൽ 3 ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ടോയ്‌ലറ്റ് ഉണ്ട്, അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.  കൂടാതെ 3 പെൺകുട്ടികളുടെ ടോയ്‌ലറ്റും പ്രവർത്തനക്ഷമവുമാണ്.  സ്കൂളിന് ഒരു കളിസ്ഥലമുണ്ട്.  സ്കൂളിന് ഒരു ലൈബ്രറിയും 1425 പുസ്തകങ്ങളും ലൈബ്രറിയിലുണ്ട്.  വികലാംഗരായ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സ്‌കൂളിന് റാമ്പ് ഉണ്ട്.  പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനുമായി സ്കൂളിൽ 5 ലാപ്ടോപ്പുകളും 2 പ്രൊജക്ടറുകളും ഉണ്ട്, എല്ലാം പ്രവർത്തനക്ഷമവുമാണ്.  സ്‌കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ലേണിംഗ് ലാബ് ഉണ്ട്.  സ്‌കൂൾ പരിസരത്ത് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു