സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്. എസ്. എം യു .പി. എസ് പൂഴനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/How To Live

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
How To Live

Read, but you should write more
Talk, but you should think more
Play, but you should learn more
I promise you will succeed for sure
 

ശ്രുതി എസ്സ്.എസ്സ്.
VI A എസ്. എസ്. എം യു .പി. എസ് പൂഴനാട്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 04/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത