എസ്. എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് സി.‍ എൽ. പി. എസ് കണ്ടശ്ശാംകടവ്/AZADII KA AMRUTH MAHOLSAVU

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
PIC

INDEPENDENCE DAY

AUGEST 10 KAYYOPPU CHARTHAL,GANDIMARAM NADAL

AUGUEST 11 PATAKA NIRMANAM,CHITRA RACHANA

AUGEST 12 COMPETITIONS

AUGEST 13 DECORATE THE SCHOOL,ANUSMARANAM

AUGEST 15 FLAG HOSTING