സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട്/പ്രാദേശിക പത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഓണാഘോഷം
ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷത്തിൽ കുട്ടികൾ അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കി. ഓണപ്പാട്ടുകളും ഓണക്കളികളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ആഘോഷം. കുട്ടികൾക്കായി അധ്യാപകർ മധുരം വിളമ്പി.
ആനാട് എസ്.എൻ .വി എച്ച് .എച്ച് .എസ്സിലെ ഓണാഘോഷം ഭിന്നശേഷി കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം'

ഓണാഘോഷം
ഓണാഘോഷം
ഓണാഘോഷം

ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി...............
കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്കായി പച്ചക്കറി വിത്തു വിതരണം.

സീഡ് വിതരണം
സീഡ് വിതരണം
സീഡ് വിതരണംപുളിമുട്ടായി -പൂർവവിദ്യാർഥി സംഗമം ....
ആനാട് സ്കൂളിലെ 2003-2006 ബാച്ചിലെ പൂവ്വവിദ്യാർഥികൾ സ്നേഹത്തോടെ നൽകിയ ഉപഹാരം.

പുളിമുട്ടായി
പുളിമുട്ടായി
ലേർണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിക്കായി...
ലേർണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിക്കായി അധ്യാപകർക്ക് നൽകിയ സ്കൂൾ തല പരിശീലന ക്ലാസ്.

പരിശീലനക്ലാസ്
പരിശീലനക്ലാസ്
പരിശീലനക്ലാസ്


കൊതുകു നിർമാർജ്ജന പരിപാടിയിൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി
പരിസ്ഥിതി