എസ്.എച്ച്.സി.എൽ.പി.എസ് വൈലത്തൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂന്തോട്ടം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൂന്തോട്ടം

പൂക്കൾ വിരിയും പൂന്തോട്ടം
പൂക്കൾക്കായി മലർവാടി
പൂമ്പാറ്റകളും പക്ഷികളും
പൂവാടിക്കും ചുറ്റായി
മുല്ലപ്പൂക്കളും റോസാപ്പൂക്കളും
പുഞ്ചിരിയോടെ പൂന്തോട്ടം
പാറി നടക്കും പൂമ്പാറ്റ
പാറി നടക്കും പക്ഷികളും
എത്ര മനോഹരമീ പൂന്തോട്ടം
എന്നുടെ സ്വന്തം പൂന്തോട്ടം.

നിയ പ്രദീപ്
4 എ എസ് എച് സി എൽ പി എസ്, വൈലത്തൂർ
ചാവക്കാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത