എസ്സ കെ വി ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പെരുന്തുരുത്ത്/സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുട്ടികളിൽ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചത് . ഉത്തമപൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നും കുട്ടികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നു .