എസ്സ കെ വി ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പെരുന്തുരുത്ത്/ഗണിത ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികൾ കാണുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഗണിതപരമായ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഗണിതാഭിരുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഗണിതപഠനത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനും ഗണിതക്ലബിന്‌ കഴിയുന്നു .

ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഗണിതരൂപങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവയുടെ മാതൃകകൾ നിർമിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം ഗണിതക്ലബിലൂടെ കഴിയുന്നു.