എറികാട് സ്കൂൾ എൻഡോവ്‌മെന്റുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എൻഡോവ്മെന്റുകൾ

ഏഴാംക്ലാസിൽ മലയാളം,ഗണിതം,എന്നിവിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടിക്ക് 
നൽകുന്നു.  
സൗമ്യ എൻഡോവ്മെന്റെ 
രണ്ടാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
K.A കുര്യൻ കടിയംതുരുത്തിയിൽ എൻഡോവ്മെന്റ് 
 ഏഴാംക്ലാസിൽ  ഇംഗ്ലീഷിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുനേടുന്ന കുട്ടിക്ക് നൽകുന്നു .
N.K    ഭാസ്കരൻ നായർ എൻഡോവ്മെന്റ്
അഞ്ചാംക്ലാസിൽ മലയാളംത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടിക്ക് നൽകുന്നു.
വെട്ടത്ത് ശോശാമ്മ ടീച്ചർ എൻഡോവ്മെന്റ് 
ആറാം ക്ലാസിൽ കണക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടിക്ക്  നൽകുന്നു  
വെട്ടത്ത് ഇട്ടിയച്ചൻ മെമ്മോറിയൽ എൻഡോവ്മെന്റ് 
ഏഴാം ക്ലാസിൽ മികച്ച പ്രതിഭയ്ക്ക് നൽകുന്നു.