സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഒരുമതൻ കൈകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒരുമതൻ കൈകൾ
ഇനിയുമീ മണ്ണിതിൽ
പുഞ്ചിരിക്കാനൊരു
പുൽക്കൊടി എങ്കിലും
ബാക്കിയുണ്ടോ
കലികാലമിന്നിതാ
കലിതുള്ളി നിൽക്കുമ്പോളാ-
കുലതയ്ക്കൊരു മാറ്റമുണ്ടോ
എങ്കിലും പൂക്കാനൊരുങ്ങും
വസന്തം കാണുവാൻ
ആളുകൾ ബാക്കിയുണ്ടോ
രോഗങ്ങളാകിലും
വേദനയാകിലും
ലോകം ചതിക്കുഴി നേരിട്ടിതാ
നിപ്പയെന്നുള്ളൊരു മാരകരോഗം
പരത്തിയെന്നാകുന്നു
വവ്വാലുകൾ
എങ്കിലും ശാസ്ത്രമോ
ഓടിച്ചു നിപ്പയെ
വന്നവഴിക്കു താൻ ഓടിച്ചതു
പ്രളയമാകുന്നൊരാ ദുരന്തവും
വന്നവഴിക്കോടിച്ചു നാം
അതും ഒരുമയോടെ
കൊറോണയാം വയറസും എത്തിയിതാ
എന്നാലൊരുമതൻ കൈകളാൽ
പോരാടിടാം
കഴുകിടാം കൈകളും
പൊട്ടിച്ചിടാം കണ്ണി
ഓടിച്ചിടാമാ കൊറോണയെയും.ലിബിയ ബിജു
9 ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കൂത്താട്ടുകുളം
കൂത്താട്ടുകുളം ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത