സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നീ ഭൂമിയിൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്തിനു ജീവിക്കുന്നീ ഭൂമിയിൽ
ദുഷ്ടനാം മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ
ഒതുങ്ങുന്നു പരിസ്ഥിതിയും ഭൂമിയും
അധികാരമായി എടുക്കുന്നവർ ഭൂമിയെ
ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ വേണ്ടി
പൂക്കൾക്കൊണ്ടമ്മാനമാടിയ പൂന്തോട്ടം
ആരോ ചവിട്ടിമെതിച്ചപോൽ കിടക്കുന്നു.
സംഗീതസ്വരങ്ങൾക്കൊെണ്ട് കരളലിയിപ്പിച്ച
പുഴകളതാ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു.
പച്ചപ്പട്ടുടുത്ത പാടങ്ങളൊക്കെയും
കുറ്റൻ ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നു.
മാനമേ പെയ്തിറങ്ങുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ
മനുഷ്യർക്കു ദാഹജലം നനൽകി തൃപ്തരാക്കൂ.
ഒരുതുള്ളിവെള്ളം കിട്ടാതാകെയാൽ
സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങീടവേ
കഴിയില്ലെനിക്കിനി ഒരു തുള്ളി ജലമേകാൻ
മരങ്ങടളതാ നശിച്ചീടുന്നു.
സൂര്യകിരണങ്ങളേറ്റും തലതാഴ്ത്തി
നിൽക്കുന്ന പച്ചഉടുപ്പിട്ടമൊട്ടക്കുന്നുകളി
ന്നിതാ വെട്ടേറ്റ് ഉണങ്ങാത്തമുറിവുമായി നിൽക്കുന്നു.
ഒരു സുനാമി പോൽ പ്രപഞ്ചം
ഒരു ദിനം ഓർമിപ്പിച്ചു.
"മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾതൻ ക്രൂരത
ഒരുനാൾ അനുഭവമായി തീരും"
ഈ വാക്കുകളൊക്കെയും മറന്നു മനുഷ്യർ
പിന്നെയും ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയക്ക് കണക്കില്ല
പിന്നീട് പ്രക‍ൃതി സഹികെട്ട് കൊടുങ്കാറ്റായി
പ്രളയമായി ഒരു ഭ്രാന്തിയെപ്പോൽ താണ്ഡവമാടി
ഇതും മനുഷ്യർക്കൊരു പാഠമായില്ലെങ്കിൽ
പിന്നെന്തിനു ജീവിക്കുന്നീ ഭൂമിയിൽ.


കീർത്തന എസ്.
9 ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കൂത്താട്ടുകുളം
കൂത്താട്ടുകുളം ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത