സഹായം Reading Problems? Click here


എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി

 
നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ പോൽ
തിങ്ങിവിങ്ങിയ കാടു പോൽ
 വിശാല നീലാകാശം പോൽ
മർത്യ ഹൃദയം നിറയെ സ്വപ്നങ്ങളാൽ
ഒരു സുദിനത്തിൽ വന്നൊരാ മഹാമാരി
ഒരു പേടി സ്വപ്നമായി ഓരോ ദിനവും
ഓർക്കുവാൻ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി
ഇനി വന്നണയുമോ ആ
സ്വപ്ന കാലം
ഇനിയും മരിക്കാത്തൊരു ഭൂമിക്കായ്
നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പ്രാർഥിക്കാം
ഒരു നല്ല നാളേക്കായ് ഒന്നിച്ചുണരാം
 

 

പവിത .ബി
8B എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല
ചാത്തന്നൂർ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത