ഇ വി യു പി എസ്സ് കൂതാളി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ എല്ലായിടവും വൈറസ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
എല്ലായിടവും വൈറസ്

 എല്ലായിടവും വൈറസ്
 കൊറോണ എന്നൊരു മാരക വൈറസ്
 എല്ലായിടവും പടരുന്നു
 ലോകം മുഴുവൻ ഭയക്കുന്നു
 എന്നാൽ നമ്മുടെ സുന്ദര കേരളം
 കൊച്ചു കേരളം
 ദൈവത്തിന്റെ സുന്ദരകേരളം
 തടയുന്നു തടയുന്നു
 അതിവേഗം തടയുന്നു
 ലോകത്തിനു മാതൃകയായി
 പൊരുതുന്നു തടയുന്നു
 കൊറോണ എന്നൊരു ഭീമൻ രോഗം
 നാം കൈകഴുകി അകറ്റുന്നു.
 മാവേലിത്തമ്പുരാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ
 കൊറോണ തടയുന്നതിന്
 കേരളം ഒക്കെ ഒന്നാണ്
 ഒന്നാണ് നാം ഒന്നാണ്
 കേരള ആകെ ഒന്നാണ്.
 

അഞ്ജന അജയ്
7C ഈ വി യുപിഎസ് കൂതാളി
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Remasreekumar തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത