സഹായം Reading Problems? Click here


ഇ.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി/അക്ഷരവൃക്ഷം/CURRENT AFFAIRS ON COVID 19

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
CURRENT AFFAIRS ON COVID 19

As we all know ,we are now in a very big crisis as the world is almost completely affected by the epidemic COVID19.We also know that this has been a very big disaster.The COVID19 already killed more than a lakh of people from almost all the corners of the world.We have understood that this can be brought under control and can be put to an end by taking the correct preventive measures.

We al know that this epidemic had its origin in the Wuhan provision of China.We mistook that this wont affect us.But later people started to die from other countries too.Even the United States president called it the Chinese virus at the beginning.But now we are watching that thousands are dying from the Newyork city.Big countries like Spain, America ,Germany,Italy etc are under big crisis now.And China who was accused at the beginning its normal state

Now let’s come to our country.At first,our country wasn’t at a big crisis.But now,the death rates and cases are increasing frequently .This is where our state showed up the best model to all over the world.We didn’t underestimate this epidemic and took it more seriously than Nipha and started preventing it at the beginning.We put migrantsi n Quarantine and also took other measures to prevent its spreading.At first our Kazarakod district was at a big danger as its number of cases were increasing very fast.But now as the restless efforts of our honourable CM and our health minister We have now escaped that situationWe have now reached a very good condition as our state now has two completely COVID free districts.This became possible only because of the tight efforts of our own healtth officials

നബീൽ നവാസ്
10എ ഇ എം എച്ച് എസ്
മട്ടാഞ്ചേരി ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം