സഹായം Reading Problems? Click here

ഇവാൻസ് എച്ച്.എസ്. പാറശ്ശാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/**മിന്നൽവേഗത്തിൽ* *

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

<

മിന്നൽവേഗത്തിൽ

മിന്നൽവേഗത്തിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു
മിത്രം എന്നോ ശത്രു വെന്നോ ഇല്ല
മിടുക്കൻ തുടങ്ങി മടിയൻ വരെ മൃതൻന്മാർ ആക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടെനിക്ക്
ഉറക്കമില്ലാതെ ഉറവിടം തേടുന്നു
മയക്കം കൂടാതെ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നു
ഫലമില്ല പരിഭ്രമം മാത്രം മാരകമാണ് ഞാൻ എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കൻതാനും
ഉപേക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ യോഗങ്ങൾ
അകലണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം
കഴുകണം കൈകൾ നിരന്തരം
ശ്വസിക്കണം ശ്വാസം മുഖാവരണം ചെയ്തു
ചലിക്കണം പാദം സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച്
വിളിക്കണം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
തേടണം ചികിത്സ മറച്ചുവയ്ക്കാതെ
കഴിയണം വീട്ടിൽ കൽപന പാലിച്ച്.....*

സ്‍റ്റഫി
9 C ഇവാൻസ് എച്ച്.എസ്. പാറശ്ശാല
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കഥ


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കഥ