സഹായം Reading Problems? Click here


ഇമ്മാനുവൽസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കോതനല്ലുർ/ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്
പഠനയാത്രകൾ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും അറിവും ആഹ്ലാദവും നൽകുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പഠനോപാധിയാണ് യാത്രകൾ. പഠനയാത്രകൾ കുട്ടികൾക്ക് അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വർഷവും കുട്ടികളെ വിനോദ-പഠനയാത്രകൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. സാധാരണയായി സെപ്റ്റംബർ,ഒക്ടോബർ,നവംബർ മാസങ്ങളിലായിപഠനയാത്ര നടത്തുന്നു.5 മുതൽ 10വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളെയാണ് സാധാരണയായി വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടു പോകാറുള്ളത്.
പ്രവർത്തനഘട്ടങ്ങൾ
1.അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു
2.സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നു
3.ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ സമ്മതം നേടുന്നു
4.കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് അധ്യാപകരെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നു
5.ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ലീഡർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
6.രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ സമ്മതപത്രം വാങ്ങുന്നു
7.പഠനയാത്രാ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയുംസമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു