സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ സി എൽ പി എസ് കള്ളിയിൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മയായ കേരളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അമ്മയായ കേരളം

കേരളമേ നിന്റെ മക്കളായതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു കൃഷ്ണമണിക്കുള്ളിൽ കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നീ കാത്തിടുന്നു നിന്റെ
മാതൃത്വത്തിന്റെ മണമറിയുന്നു ഞങ്ങൾ കുളിരണിയുന്നു
കേര വൃക്ഷ ലതാദികളും വയലും നെൽ കതിരും പാടവും മണ്ണും ജലവും നീ ഞങ്ങൾക്കായി തന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ
വാസം ചെയ്തു
കേരളമേ കൊറൊണയാ കുന്ന വൻ ദുരന്തം നിന്റെ മക്കളെ കാർന്നു
തിന്നാന്നൊരുങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും നീ നൽകിയ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തിയായി
കൊറൊണ
ബാധിതരെയെല്ലാം
സുഖമാക്കിയതും നിന്റെ മാലാഖമാർ

വൻ രാജ്യങ്ങൾ
പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദ കണ്ണീർ ഒഴുകുന്നു
അമ്മയോടൊപ്പം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും രക്ഷ ഏകീടണേ ജഗദീശാ
 

അനഘ എം.എസ്
4 A ആർ സി എൽ പി എസ് കള്ളിയിൽ
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത