സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

ആർ. എച്ച്. എസ്. എസ് രാമനാട്ടുകര/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം

   വാനിൽ പാറിനടക്കും,...
ചിത്രശലഭം അറിഞ്ഞു...
പൂമ്പൊടി തൻമധുരം....
പൂവിൻ കുമ്പിലിരിക്കും
പൂമ്പൊടി അറിഞ്ഞു..
പൂവിൻ സുഗന്ധം...
ചെടി തൻ കൈകളിലിരിക്കും..
പുഷ്പം അറിഞ്ഞു...
ചെടിതൻബലം...
വേരിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കും
ചെടി അറിഞ്ഞു...
വേരിൻ കരുത്ത്...
മണ്ണിൽ കീഴെ നിൽക്കും...
വേര് അറിഞ്ഞു...
മണ്ണിൻ മഹത്വം...
എങ്കിലും...
 മണ്ണേ അറിഞ്ഞുള്ളു...
പ്രകൃതിതൻ ' സൗന്ദര്യം '
 

Athulya p
9 G RHSS രാമനാട്ടുകര
കൊണ്ടോട്ടി ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - vanathanveedu തീയ്യതി: 15/ 02/ 2022 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത