സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.മണനാക്ക്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പൊരുതണം നമ്മൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പൊരുതണം നമ്മൾ

കൈ കഴുകേണം മുഖം മറയ്കേണം
അകലം പാലിക്കണം നമ്മൾ
കളിയല്ല കാര്യമാണിത്
പൊരുതണം നമ്മൾ
പൊരുതണം നമ്മൾ
തകർക്കണം നമ്മൾ
തകർക്കണം നമ്മൾ
കൊറോണ എന്ന ഭീകരനെ
നേടണം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം.
 

നവ്യ ചന്ദ്രൻ
3 ആർ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.മണനാക്ക്
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത