സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.മണനാക്ക്/അക്ഷരവൃക്ഷം/BE SAFE

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തുരത്താം മഹാമാരിയെ

East or west,
Home is the best .
Take some rest,
Don’t call any guest .
Enjoy your home fest,
Don’t have an out going fest .
This is our life saving test .
So, be in your nest.
This is the entire world’s request .
Stay at home, be safe
 

Anandu . S . S
4എ ആർ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.മണനാക്ക്
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sheelukumards തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത