സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ.ആർ.വി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഇൻസെർച് ഓഫ് ഗോഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
IN SEARCH OF GOD

I’ve been searching for the Almighty
Here, there and everywhere
Asked my mom, my dad
My friends and even to the society
I didn’t get an answer.

Finally I found the presence of God
In the angels in white coat
Their relentless work and selfless sacrifice
Showcase their untiring journey
To wipe out the pandemic -CORONA

 

അഭിരാം കൃഷ്ണൻ
9 രാജാരവിവർമ്മ ബി വിഎച്ച് എസ്‌ എസ് കിളിമാനൂർ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 15/ 02/ 2022 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത