സഹായം Reading Problems? Click here

അൽ-ഉദ്മാൻ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കഴക്കൂട്ടം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ Plague a tragic diseases

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Plague a tragic diseases

Plague is an infectious disease caused by bacteria called yersinia pestis. In our country the most tragic diseases also prevailed. This diseases spreads quickly and kills many people . In 12th and 17th century this diseases causes 25 million people death . This diseases mainly affected by insects. These bacteria are found mainly in rodents , particularly rats and in the fleas that feed on them . Other animals and humans usually contract the bacteria from rodent or fleabites . The symptoms of plague are fever , weakness, headaches this are the main reason for plague diseases. There are three causes of plague

Increased international trade
Rising urban population
Lack of medical knowledge

Europe and China were the places plague mostly affected. And the affection of main reason are the factilated the movement of germ in trade transportation. The plague diseases caused in 60% in Europe.A long time many people will die for the affection of plague and the urban population will losses . According that time there were no vaccination or no medical facilities at that time. So many people die at plague. In this time.there have vaccination for plague. There are three types of plague

plague of Justinian
Black plague
Third pandemic

The first plague spread in Egypt and the second plague originated in Asia and third in Antartica .KITASATO SHIBASBURO and ALEXANDER YERSIN are the scientists who discovered the disease plague. They helped for the people for their developments in

micro biology
medicine
urban planing
sanitation
വർഷ ബിജു
9 A അൽ-ഉദ്മാൻ_ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്._കഴക്കൂട്ടം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sheebasunilraj തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം