സഹായം Reading Problems? Click here


അടിയഭാഷ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അവ്വ – അമ്മ
അപ്പെൻ - അച്ഛൻ
അമ്മെമും അപ്പേൻറും - അമ്മയുമച്ഛനും
അപ്പെൻവൻറു - അച്ഛൻ വരുന്നു
അയ്നു - അവൻ
അവോളു - അവൾ
അയിനു - അവനു
അയിരാക്കു - അവർക്കു്
അയിര – അവർ
അത്തനെ - അത്ര
അററുപേന – മുറിഞ്ഞുപോകുന്നു
അറിഞ്ചുവാരെ - അറിയാൻ വയ്യ
അറിവാനേക്കാണി - അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല
അവ്ടെ - അവിടെ
അട്ടാത്തു - തട്ടിൻ പുറത്ത്
അറഞ്ചുകാവേൻ - അടിക്കും
ആണെത്തന്നെ - അതെയതെ
അയിനെ - അതിനെ
അതേ - അതിലെ
അയിരാണ്ട – അവരുടെ
അടാക്കെ - അടക്ക
അളാട്ടെ - ചൂൽ
അരാകിഞ്ചേ - മൂർച്ചകൂട്ടുന്നു
അമ്മനെ - അമ്മയെ
അയിനെപ്പെല്ല്യേ - അതുപോലെ
അമ്ക്ക്ഞ്ചേ - അമർത്തുന്നു
അഃഅഃ - അതെ
അവൂടെ - അവിടെ
അയിനാരു - അതാരാ
അങ്ങനാട്ടു - ആകട്ടെ
അണ്ണി - ചതുപ്പുനിലം,കുരവു്
അന്തി - ഇരുട്ട്
അരിയക്കാരെ - ദ്വേഷ്യക്കാരൻ
അരെമുണ്ടു - ഉടുവസ്ത്രം
അളെ - എളി
അക്കി - ജ്യേഷ്ഠത്തി
അണ്ണെ - ജ്യേഷ്ഠൻ
അപ്പെരുമ – ആവയസ്സൻ
ആ മക്ക – ആകുട്ടികൾ
ആഗളികേലി - ആ പ്രാവശ്യം
ആക്കണ്ട – ആക്കഷ്ണം
ആ തരാത്തിലു - ആസമയത്ത്
ആവേശ – ആവശ്യം
ആണൈ - ആണുങ്ങൾ
ആകാ - പററില്ല
ആക്കം - ആശ്വാസം
ആരിന്റെ - ആരുടെ
ആലെ - തൊഴുത്ത്
ആരുക്ക് - ആർക്ക്
ആകാത്തെ - പററാത്ത
ആനെ - ആന
ആണുമായു - കൊടിയൻപട്ടി
ഇമ്പി - അയ്യോ!
ഇമ്മാ - ഇന്നാള്
ഇപ്പൊ - ഇപ്രാവശ്യം
ഇക്കിൻറു - ഉണ്ടു്
ഏതേരു - ഏതു കാളയാണു്
ഏകിന്റെ - കുത്തിപ്പറയുന്നു
ഏവാരു - ആരു്
എൻറതെനു ഞാം ബരട്ടു - എന്നാലോ ഞാൻ വരട്ടെ
ഐരാള - അവർ
ഐവാരു - അഞ്ചാള്
ഐത്ത – അശുദ്ധി
ഐനെ - അതിനെ,അയാളെ
ഐച്ചൊര്യ - ഐശ്യര്യം
ഐലെ - അയലമത്സ്യം
ഐലേ - അതിലെ
ഐമനിച്യെ - ആ മനുഷ്യൻ
ഒക്കെയെ - മുഴുവനും
ഒരുത്തേങ്കു - ആളൊന്നിനു്
ഒൻറായ് ച്ചേർപ്പു - കുട്ടിച്ചേർക്കുക
ഒരുക്ക – കുറച്ച്
ഒലെ - അടുപ്പ് (കന്നട ഭാഷയിലും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു)
ഒലുപ്പുനീര് - വെ ള്ളച്ചാട്ടം
ഒറുത്തെ - ഒരുത്തൻ
ഒപ്പ - ഒപ്പം
ഒക്കലു - നെല്ല് കാലിയെക്കൊണ്ടു മെതിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം
ഒഴുക്കു - ഒഴുക്ക്
ഒള്ളേതു - നല്ലതു്
ഒടാവു - കേട്
ഒയലിച്ചെ - ബുദ്ധിമുട്ട്
ഓച്ചെ മ്മെ - ഉറക്കെ
ഒഠായികെ - കുട്ടുകാരൻ
ഓട്ടുമൊറി - മുട്ട. ( മൊറി = കു ഞ്ഞു് ഓടുള്ള കുഞ്ഞ് എന്ന
അർത്ഥത്തിലാവണം ഈ പദമെന്നു് തോന്നുന്നു)
ഒച്ചാറ – ഓശാരം (വിലകൂടാത്ത )
തണ്ടു -കഷണം ,അറ്റ
തുളി -ഒരു തുള്ളി
തുപ്പു നീരു - ഉമിനീര് ,തുപ്പൽ
തുടി -ചെണ്ട
തേങ്ങെ -തേങ്ങ
തേനു -തേൻ
തൈതലു -മുള ചതച്ചത്
തൊരം -ജോലി
തൊരാപ്പു -ദ്വാരം
തൊണ്ണം -മോണ, തൊണ്ട
തോപ്പുടെ -തൂവൽ
പല്ലു -പല്ല്
പയ -പഴം
പയ്യു -പശു
പച്ചനീരു -പച്ചവെള്ളം
പച്ചെ -അവൽ
പതിമ്മൂൻറു - മരിച്ച അടിയന്തിരം
പാണ്ടി- മുത്താറി (പഞ്ഞപ്പുല്ല്)
പായി - പായ്
പാലുമര – പാലുള്ളമരം
പാട്ടു - പാട്ട്
പിള്ളെ - കുട്ടി
പിണാക്ക – വെറുപ്പ്
പീറ്റെ - നാണക്കേട്,കൊന്നയായ
പീറെ - മോശം
പീനിയത്തിനായു - പെൺ പട്ടി
പുല്ലു - വൈക്കോൽ
പുകെ - പുകയില
പുന്നാടു - കർണ്ണാടകത്തിലെ ഒരു സ്ഥലം
പുത്തെ-പുതിയ
പുട്ടി- അടിയാത്തികളുടെ പേരുകളിൽ ഒന്ന്
പുടൈച്ചികോയി - പിടക്കോഴി
പുള്ളെ - കുഞ്ഞ്
പൂവെ - പൂവൻ കോഴി
പൂപ്പ – പായൽ
പൂന്തിപോന - താണുപേവുക
പെരിയാട്ടി- വയസത്തി
പേരെ - പേരമരം,പേരക്ക
പെറ് ണ്ടെ - പ്രസവം
പെമ്മാത്തി - അടിയാത്തികളുടെ പേരിൽ ഒന്ന്
പെരിയാണത്തെ - പെണ്ണുങ്ങൾ
പേയുപിടിച്ചു പോന്റ – പരിഭ്രമം
പേയുനായ – പേപ്പട്ടി
പേനു - പേൻ
പേക്കെ - തവള
പോടു - പൊക്കിൾക്കൊടി
പോട്ടെന്റു - പോകെട്ടെയെന്ന്
പോന്റെ - പോകുന്നു
ബങ്കെക്കത്തി - ചൂടുള്ള കത്തി
ബതിനിക്കയി - വഴുതിനിങ്ങ
ബുത്തിമുട്ടു - ശല്യം
ബല – ശക്തി
ബെല്ല – ശർക്കര
ബട്ടത്തിലു - വട്ടത്തിൽ
ബണ്ടു - ചളി
ബയേലു - വയൽ
ബല്ലനക്കാങ്കു - മധുരക്കിഴങ്ങ്
ബാക്കു കൊടു്ക്കിന്റെ - വാഗ്ദാനം
ബറത്തുപോന – വെറുത്തുപോയി
ബോളി - അടിയാത്തികളടെ പേരിൽ ഒന്ന്
ബേജാറു - പരിഭ്രമം,പേടി
ബട്ടി - അടിയാന്മാരുടെ പേരിൽ ഒന്ന്
ബാടിപ്പോന – വാടിപ്പോയത്
ബാളണ്ടൊരു - കളിക്കുക
ബാനൂഞ്ചു - വാഴപ്പിണ്ടി
ബോദനക്കായു - വഴുതനങ്ങ
മകെ - മകൻ
മകാളു - മകൾ
മൻറം - ദേശം
മൻറക്കാരെ - ദേശക്കാരൻ
മാങികളു - പായൽ
മാങ്ങെ - മാങ്ങ
മാത്തിരി - മാത്രം
മന – വീടു്
മട്ടു - ഊറൽ
മനെ - മനസ്
മല്ലെ - അടിയന്മാരുടെ പേരുകളിൽ ഒന്ന്
മാളി - തീ ആളിക്കത്തുന്നു
മാതേവെ - അടിയന്മാരുടെ പേരുകളിൽ ഒന്ന്
മച്ചിഗെ - മത്സ്യം
മാരണ – ശല്യം , മന്ത്രവാദം
മരിപ്പു - മരണം
മാലെ - മാല
മീനു - മീൻ
മിച്ച – ബാക്കി
മൂക്കുപ്പറ്റു - മൂക്കുത്തി
മൂവാരു - മൂന്നുപേർ
മൂവലു - മുയൽ
മൂലത്തിലു - ഗുദത്തിൽ
മൂക്കിനബണ്ടു - മൂക്കിലെ കഫം
മൂപ്പെ - മേസ്തിരി
മെനക്കേടു - ഒഴിവ്
മേലു - ശരീരം
മേത്തിലു - മുകളിൽ
മേക്കലു - കാലിമേക്കൽ
മേങ്കിന്റെ - വാങ്ങുന്നു
മേക്കിട്ടു - മുന്നോട്ട്
മേച്ചിലു - മേയൽ(പുരമേയൽ)
മോതിര – മോതിരം
മോരു - മോരു്
മോട്ടു - കുരിത്തകേട്
മോച – മോശം
നല്ലെ - നല്ല
നാനു -ഞാൻ
നല്ലകൈ - വലത്തേകൈ
ന്ലിഗെ - നാക്ക്
നായു - നായ്
നാങ്കെ - ഞങ്ങൾ
നട്ട -നഷ്ടം
നിനുഗെ - നിന്റെ
നിപ്പുപണ – അടിമക്കു നിൽക്കുമ്പോൾവാങ്ങുന്ന പണം
നെഞ്ചൻ - അടിയാന്റെ പേരിൽ ഒന്ന്
നെഞ്ചി - അടിയാത്തിയുടെ പേരിൽ ഒന്ന്
നോവു - വേദന,പേറ്റുനോവ്
നൊട്ടി - ചൂഴ്ന്നെടുത്തു
വളെ - വള
വെത്തില – വെറ്റില
വെങ്കല്ലു - വെള്ളാരം കല്ല്
വെങ്കിപ്പെത്തി - തീപ്പെട്ടി
വട്ടി - പെട്ടി
വെളിച്ച – പ്രകാശം
വെല്ല - ശർക്കര

"https://schoolwiki.in/index.php?title=അടിയഭാഷ&oldid=673879" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്