"ടി.ടി.ടി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വടശ്ശേരിക്കര" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

5 ഫെബ്രുവരി 2022

2 ഫെബ്രുവരി 2022

1 ഫെബ്രുവരി 2022

30 ജനുവരി 2022

29 ജനുവരി 2022

28 ജനുവരി 2022

27 ജനുവരി 2022

13 ജനുവരി 2022

8 ജനുവരി 2022

3 ജനുവരി 2022

30 ഡിസംബർ 2021

29 ജനുവരി 2021

3 ഡിസംബർ 2020

11 നവംബർ 2020

25 സെപ്റ്റംബർ 2017

6 ജനുവരി 2017

3 ഡിസംബർ 2016

8 ഡിസംബർ 2009

2 ഡിസംബർ 2009

1 ഡിസംബർ 2009

(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)