"ജി എൽ പി എസ് കൊന്നക്കുഴി" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

7 ജനുവരി 2022

6 ജനുവരി 2022

31 ഡിസംബർ 2021

23 ഡിസംബർ 2020

25 ഫെബ്രുവരി 2017

6 ഫെബ്രുവരി 2017

28 ഡിസംബർ 2016

"https://schoolwiki.in/ജി_എൽ_പി_എസ്_കൊന്നക്കുഴി" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്