ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17

< ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം
14:03, 22 ജൂലൈ 2017-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- GGHSS MALAPPURAM (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വിവിധ ക്ലബ്ബുകള്‍)

14:03, 22 ജൂലൈ 2017-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- GGHSS MALAPPURAM (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വിവിധ ക്ലബ്ബുകള്‍)

സ്കൂളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിവിധ ക്ലബ്ബുകള്‍

 • മലയാളം ക്ലബ്ബ്
 • ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്
 • അറബിക്ക് ക്ലബ്ബ്
 • ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്
 • സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ്
 • സാമൂഹ്യ ശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്
 • ഗണിത ക്ലബ്ബ്
 • എെ. ടി. ക്ലബ്ബ്
 • ഉര്‍ദ്ദു ക്ലബ്ബ്
 • വര്‍ക്ക് എക്‌സ്‌പീരിയന്‍സ് ക്ലബ്ബ്
 • ഗാന്ധിദര്‍ശന്‍

.