"ജയ്റാ​ണി ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തൊടുപുഴ" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

9 ജനുവരി 2024

25 ജനുവരി 2022

21 ജനുവരി 2022

12 ജനുവരി 2022

11 ജനുവരി 2022

9 ജനുവരി 2022

6 ജനുവരി 2022

26 സെപ്റ്റംബർ 2017

25 സെപ്റ്റംബർ 2017

19 ജൂൺ 2017

6 ജനുവരി 2017

5 ജനുവരി 2017

6 ഓഗസ്റ്റ് 2016

5 ഓഗസ്റ്റ് 2016