ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പള്ളം/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം
  • ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. - ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബുകൾ, ഗണിത ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് , പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്, സോഷ്യൽ സർവീസ് ക്ലബ്ബ്, സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്, മലയാളം ക്ലബ്ബ്, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്, ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്,ഐ ടി ക്ലബ്ബ്എന്നീ ക്ലബ് കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ദിനാചരണങ്ങളിലും സ്കൂൾ തല മേളകളിലും  സബ് ജില്ലാ മേളകളിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.