കണ്ണൂർഡിഇഒ കണ്ണൂർഡിഇഒ തലശ്ശേരിഡിഇഒ തളിപ്പറമ്പ്കൈറ്റ് ജില്ലാ ഓഫീസ്
ഹോംസൗകര്യങ്ങൾചുമതലപരിശീലനങ്ങൾസോഫ്റ്റ്‍വെയർഉത്തരവുകൾതനത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആസ്ഥാനം

കൈറ്റ് (ഐ.ടി.അറ്റ് സ്കൂൾ) കണ്ണൂർ ജില്ലാപ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ആസ്ഥാനം. കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ ഹൈസ്കൂളിൽ (‍ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് സ്പോർട്സ്) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

അനുബന്ധ വെബ്‍സൈറ്റുകൾ

കണ്ണൂർ ‍വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയരക്ടർ ഓഫീസ്

കൈറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്‍സൈറ്റ്

വിക്കി ഡാറ്റ കണ്ണൂർ

മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പ്രധാന സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

വഴികാട്ടി

ജില്ലാ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ

  • കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 1 കി.മി.അകലം.
  • കണ്ണൂർ പുതിയബസ്റ്റാന്റിൽ നിന്നും 1.5 കി.മി.അകലം.

https://www.google.com/maps/place/District+Office,+KITE,+Kannur/@11.87797,75.3705024,19z/data=!4m6!3m5!1s0x3ba43d30d5404329:0xfc5fd2a3bff4317!8m2!3d11.877339!4d75.3704488!16s%2Fg%2F1261g8gt4?entry=ttu