സഹായം Reading Problems? Click here


എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

Rrc edappalli.jpg

== ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റ് റീജിയണൽ റിസോഴ്സ് സെന്റർ, എറണാകുളം ==

കൊച്ചി നഗരസഭ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിനു സമീപം നിർമ്മിച്ച Accadamic and Reserch Institute for School Teachers (ARTIST) എന്ന സ്ഥാപനം 8-7- 2000 ന് ബഹു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ പാലൊളി മുഹമ്മദ്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ അദ്ധ്യപകർക്ക് പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനും ഗവേഷണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും മറ്റുമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, ലൈബ്രറി, കോൺഫ്രൻസ് ഹാൾ, ക്ലാസ് റൂമുകൾ, ഡോർമറ്ററി തുടങ്ങിയ സൌകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. 2005മുതൽ ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റിന്റെ റീജിയണൽ റിസോഴ്സ് സെന്റർ, എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നിവ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റിന്റ് ജില്ലാ തല ഓഫീസ് ഇവിടൊണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ എഡ്യൂസാറ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രം രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ ഡോർറ്ററി എന്നിവ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട്.