സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്(എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2018-19 601 HS A 114 13025.JPG

PRANAV M,
10, 13025 - TAGORE VIDYANIKETHAN GOVT H S S (Kannur)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 601 HS A 111 16053.JPG

ANJIMA.S.M,
10, 16053 - ILAHIYA HSS KAPPAD (Kozhikode)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 601 HS A 109 21030.JPG

ABHINAV.M,
10, 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode (Palakkad)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 601 HS A 106 28017.JPG

SETHU THAMPI,
10, 28017 - M K M H S Piravom (Ernakulam)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 601 HS A 102 41003.JPG

ANZIYA REHUMAN,
10, 41003 - Chathannoor N S S H S S (Kollam)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 601 HS A 108 22010.JPG

ARUN K U,
9, 22010 - H. S. ANTHIKAD (Thrissur)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 601 HS A 113 12060.JPG

ABHIRAM VIJAYAN T K,
10, 12060 - G. H. S. Thachangad (Kasaragod)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 601 HS A 110 19030.JPG

ARDHRA K,
9, 19030 - S. S. M. H. S. S. Theyyalingal (Malappuram)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 601 HS A 103 38062.JPG

HIMA P DAS,
10, 38062 - Netaji High School Pramadom (Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 601 HS A 112 15005.JPG

NOYAL MATHEW,
9, 15005 - S H H S S Dwaraka (Wayanad)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19