ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി ജി സ്കൂൾ, ചേർത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കൊറോണ
അതി ജീവിക്കാം നമ്മുക്ക് മഹാമാരിയാം

കൊറോണ എന്ന വിപത്തിനെ

വീട്ടിൽ ഇരിക്കൂ കൂട്ട് കൂടാതെ

കൂട്ടുകാരൊത്തു കളിക്കാതെ

അതിജീവിക്കാം മുന്നേറാം

ഭീതിയില്ലാതെ ജീവിക്കാം

കൈകൾ കഴുകാം വൃത്തിയോടെ

ചേറുക്കാം നമുക്കീ മഹാമാരിയെ...

വർഷ എസ്
3 എ ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി ജി എസ് മുട്ടം
ചേർത്തല ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 07/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത