സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/Recognition

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

എസ്സ് എസ്സ് എൽ സി റിസൾട്ട്

വർഷം ശതമാനം
2005-2006 97%
2006-2007 98%
2007-2008 99%
2008-2009 99%
2009-2010 100%
2010-2011 100%
2011-2012 98%
2012-2013 98%
2013-2014 98%
2014-2015 100%
2015-2016 100%
2016-2017 100%
2017-2018 100%
2018-2019 100%
2019-2020 100%

സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം 2020 പ്രതിഭകൾ

'എസ്.എസ്.എൽ.സി പ്രതിഭകൾ 2020
'പ്ലസ് ടു പ്രതിഭകൾ 2020

സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം 2019 പ്രതിഭകൾ

'എസ്.എസ്.എൽ.സി പ്രതിഭകൾ 2019
'പ്ലസ് ടു പ്രതിഭകൾ 2019
'BEST SCHOOL AWARD 2019

|-

BESTTeacher AWARD 2019

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അവാർഡ് 2019
ജില്ലാതലത്തിൽ മികച്ച ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റിനുള്ള അവാർഡ് സെന്റ് എഫ്രേംസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്ക‌ുൾ മാന്നാനത്തിന് ലഭിച്ചു.അമ്പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങിയ അവാർഡ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ അധിക‍തരും ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി.

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പുരസ്കാരം
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പുരസ്കാരം 2019
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പുരസ്കാരം 2019 ട്രോഫി

സ്‌കൂൾ വിക്കി അവാർഡ് 2018
പ്രഥമ ശബരീഷ് സ്മാരക സ്ക്കൂൾവിക്കി അവാർഡ് 2018 കോട്ടയം ജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനം സെന്റ് എഫ്രേംസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന്, പ്രശസ്തി പത്രവും ട്രോഫിയും അ‍ഞ്ചായിരം രൂപയും ലഭിച്ചു.

സ്കൂൾവിക്കി അവാർഡ്
സ്‌ക‌ൂൾ വിക്കിപുരസ്കാരം 2018
സ്‌ക‌ൂൾ വിക്കിപുരസ്കാരം 2018 ട്രോഫി
Best Teacher Award
Quiz winners
best players
പ്രമാണം:33056itsub.jpeg
sub District IT Fair Overall
St.Ephrems basket ball team winners
St.Ephrems basket ball team winners