സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേംസ് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം / ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ 2018

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ
1 21272 MATHEWS PIOUS 9D
33056 lk 1.jpg
2 21288 ADITHYAN P. SHAJI 9D
33056 lk 2.jpg
3 21178 SURYA SANTHOSH 9D
33056 lk 3.jpg
4 21164 PRATHYOUSH M. TOM 9D
33056 lk 4.jpg
5 21181 SEBASTIAN JOSEPH 9D
33056 lk 5.jpg
6 21182 VISHNU SABU 9D
33056 lk 6.jpg
7 13557 DENNIS GEORGE 9D
33056 lk 7.jpg
8 21271 ALBIN. P 9C
33056 lk 8.jpg
9 21216 JOYAL JOY 9D
33056 lk 9.jpg
10 21148 NANDANA BAIJU 9A
33056 lk 10.jpg
11 21201 HARIPRIYA .P. 9A
33056 lk 11.jpg
12 21268 MARIA JIJI 9A
33056 lk 12.jpg
13 21152 JOSNA SABU 9D
33056 lk 13.jpg
14 21240 RONA THOMAS 9C
33056 lk 14.jpg
15 21198 AMALA ROSE C.J 9B
33056 lk 15.jpg
16 21255 VARSHA BINOJ 9C
33056 lk 16.jpg
17 21132 SUMITH K.R 9A
33056 lk 17.jpg
18 21172 AJITH VIJAYAN 9B
33056 lk 18.jpg
19 21134 ANEESH K.V 9C
33056 lk 19.jpg
20 21211 SOYAL C. SAJAN 9D
33056 lk 20.jpg
21 21138 GRIXON JACK JACOB 9B
33056 lk 21.jpg
22 21282 TONY THOMAS 9D
33056 lk 22.jpg
23 21303 AJAL JAMES 9E
33056 lk 23.jpg
24 21157 SEBIN JOSE 9A
33056 lk 24.jpg
25 21182 VISHNU SABU 9E
33056 lk 25.jpg
26 21238 JIKKU ABRAHAM JOSEPH. E 9B
33056 lk 26.jpg
27 21190 JEEVAN CHERIYAN 9B
33056 lk 27.jpg
28 21274 ASWIN SABU 9B
33056 lk 28.jpg
29 21153 BIBIN BENNY 9E
33056 lk 29.jpg
30 21187 SNEHA MARIA BIJU 9D
33056 lk 30.jpg