സഹായം Reading Problems? Click here


വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള/Recognition

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അംഗീകാരങ്ങൾ

സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സ്കൂളിന് അംഗീകാരം നേടി തന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ

മനു. എം. ആർ, സംസ്ഥാന കലാപ്രതിഭ

ദേവിപ്രിയ. ആർ. എസ്-SSLC 15-ാം റാങ്ക്
ലക്ഷ്മി ഭായി കെ SSLC 15-ാം റാങ്ക്

39047 manu.jpeg