സഹായം Reading Problems? Click here


വി.എം.എച്ച്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. ആനയാംകുന്ന്/കുട്ടിക്കൂട്ടം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Kkoottam.jpg
Sl No Adm No Name Class Div School
1 10725 ഷാമിൽ എൻ ടി 9 C വി എം എച്ച് എം എച്ച് എസ്സ് ആനയാംകുന്ന്
2 10724 അഹമ്മദ് ഫർഹാൻ പി 9 A വി എം എച്ച് എം എച്ച് എസ്സ് ആനയാംകുന്ന്
3 10713 സിദാൻ വി 9 A വി എം എച്ച് എം എച്ച് എസ്സ് ആനയാംകുന്ന്
4 10028 ഹന മുഹമ്മദ് 9 A വി എം എച്ച് എം എച്ച് എസ്സ് ആനയാംകുന്ന്
5 9510 ഷിഫാന ബക്കർ.ഒ 9 A വി എം എച്ച് എം എച്ച് എസ്സ് ആനയാംകുന്ന്
6 9527 മിസിരിയ ലുബാൻ വൈ. പി 9 A വി എം എച്ച് എം എച്ച് എസ്സ് ആനയാംകുന്ന്
7 9972 നിത്യ പി കുെ 9 C വി എം എച്ച് എം എച്ച് എസ്സ് ആനയാംകുന്ന്
8 9793 ഷാദിയ കെ വി 9 B വി എം എച്ച് എം എച്ച് എസ്സ് ആനയാംകുന്ന്
9 9547 നിദ എ കെ 9 D വി എം എച്ച് എം എച്ച് എസ്സ് ആനയാംകുന്ന്
10 9546 സഹ്‍ല ഖദീജ വി എൻ 9 C വി എം എച്ച് എം എച്ച് എസ്സ് ആനയാംകുന്ന്