യു പി എസ് നരിപ്പറ്റ/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
നമ്മുടെ സ്ക്കൂളിലെ പുതിയ School bus

നരിപ്പറ്റ യു പി സ്കൂൾ